WARUNKI SPRZEDAŻY

firma handlowa WPT group z o.o.

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne warunki handlowe

 

I

Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zw. dalej „warunkami handlowymi“) wydano zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny Republiki Czeskiej (zw. dalej „kodeksem cywilnym”)

Grupa WPT s.r.o.

z siedzibą w Beskydská 1725, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

numer identyfikacyjny: 26863120

zarejestrowany w rejestrze handlowym, w sekcji

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w Internecie

(zw. dalej "sprzedającym")

 

2. Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna-sprzedaży poza ramami swojej działalności gospodarczej jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (zw. dalej: „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego umieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym pl.outbackmotortek.eu (zw. dalej "sklepem internetowym”).

3. Przepisy warunków handlowych stanowią integralny element umowy kupna-sprzedaży. Odmienne uzgodnienia w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszych warunków handlowych.

4. Niniejsze warunki handlowe oraz umowę kupna-sprzedaży zawiera się w języku czeskim.

 

II.

Informacje o towarze i cenach

1. Informacje o towarze, łącznie z cenami poszczególnych towarów oraz jego głównymi właściwościami, podano przy poszczególnych produktach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towaru podano łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszelkich powiązanych opłat oraz kosztów za zwrot towaru, jeśli dany towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony standardową drogą pocztową. Ceny towaru obowiązują przez okres, dla którego wyświetlają się w sklepie internetowym. Niniejszy przepis nie wyklucza uzgodnień umowy kupna-sprzedaży w ramach indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towaru umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna-sprzedaży w związku z danym towarem.

3. W sklepie internetowym opublikowano informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru przedstawiono w sklepie internetowym.

4. Ewentualne rabaty od ceny sprzedaży towaru nie łączą się, o ile sprzedający i kupujący nie uzgodnią inaczej.

 

III

Zamówienia i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Koszty powstałe po stronie kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty na połączenie internetowe, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa samodzielnie kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

2. Kupujący dokonuje zamówienia towaru w poniższy sposób:

• za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestruje się w sklepie internetowym,

• przez wypełnienie formularzu zamówienia bez rejestracji.

3. Przy składaniu zamówienia kupujący wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposoby płatności i doręczenia.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które umieścił w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie sprzedającemu przez kliknięcie przycisku „wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia i potwierdzenie kupującego o tym, że zapoznał się on z niniejszymi warunkami handlowymi.

5. Bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedający wyśle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wprowadził przy zamówieniu. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie uważa się go za zawarcie umowy. Załącznikiem potwierdzenia są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Zawiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest doręczane na adres e-mail kupującego.

6. Jeżeli sprzedający nie może spełnić któregoś z wymagań podanych w zamówieniu, wysyła on kupującemu na jego adres e-mail zmienione zamówienie. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży jest w takim przypadku zawierana przez potwierdzenie kupującego o przyjęciu danej oferty sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach handlowych.

7. Wszystkie zamówienia otrzymane przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie lub e-mailowo, korzystając z danych kontaktowych sprzedającego podanych w niniejszych warunkach handlowych.

8. W przypadku gdy doszło do jednoznacznego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie zamawiania, sprzedający nie ma obowiązku dostarczania kupującemu towaru za tę jednoznacznie błędną cenę, nawet w przypadku gdy kupującemu wysłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia na podstawie niniejszych warunków handlowych. Sprzedający informuje kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i wysyła kupującemu na jego adres e-mail zmienione zamówienie. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży jest w takim przypadku zawierana przez potwierdzenie o przyjęciu przez kupującego wysłane na adres e-mail sprzedającego.

 

IV

Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego przeprowadzonej w sklepie internetowym, kupujący może się logować na swoje konto klienta. Ze swojego konta klienta, kupujący może realizować proces zamawiania towaru. Kupujący może zamawiać towar także bez rejestracji.

2. Przy rejestracji na konto klienta i przy zamawianiu towaru, kupujący ma obowiązek podawania wyłącznie prawidłowych i prawdziwych danych. Dane podane na koncie użytkownika kupujący ma obowiązek przy każdej ich zmianie aktualizować. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy zamówieniu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący ma obowiązek zachowania poufności odnośnie do informacji niezbędnych dla dostępu do jego konta klienta. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za ewentualne dokonane przez osoby trzecie nadużycia w obszarze konta klienta .

4. Kupujący nie ma prawa udostępniania konta klienta celem korzystania z niego przez osoby trzecie.

5. Sprzedający może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku gdy kupujący nie korzysta przez dłuższy czas ze swojego konta użytkownika czy w przypadku gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna-sprzedaży oraz niniejszych warunków handlowych.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza w przypadku koniecznej konserwacji wyposażenia sprzętowego i programowego sprzedającego, ewent. koniecznej konserwacji wyposażenia sprzętowego oraz programowego osób trzecich.

 

V

Warunki płatności i dostawa towaru

1. Ceny towaru i ewentualne kosztu związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży kupujący może opłacić w następujący sposób:

• przelewem na rachunek sprzedającego nr PL22160014621849048040000001, prowadzony w banku Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

• płatność w gotówce przy przekazaniu towaru,

2. Wraz z ceną kupna, kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru – w umówionej wysokości. Jeśli w dalszej części nie podano inaczej, przez cenę kupna (sprzedaży) rozumie się także koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności w gotówce, cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności przelewem, cena kupna jest płatna do 7 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4. W przypadku płatności bezgotówkowej, obowiązek opłacenia ceny kupna zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

5. Sprzedający nie żąda od kupującego żadnej wcześniejszej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny kupna przed wysłaniem towaru nie jest możliwa.

6. Sprzedający ma obowiązek, by na podstawie ewidencji wpływów wystawić kupującemu rachunek. Równocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u organu podatkowego on-line, w przypadku zakłóceń technicznych najpóźniej do 48 godzin

7. Sposoby dostawy towaru:

• na adres określony przez kupującego w zamówieniu

• odbiór osobisty w zakładzie sprzedającego

8. Wybór sposobu dostawy realizowany w trakcie zamawiania towaru.

9. Koszty dostawy towaru zależą od sposobu nadania i odbioru towaru i są podane w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku gdy sposób transportu jest umówiony na podstawie odrębnego zamówienia kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

10. Jeżeli sprzedający zgodnie z umową kupna-sprzedaży ma obowiązek dostarczenia towaru na miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odbioru towaru przy dostawie. W przypadku gdy z powodów leżących po stronie kupującego towar trzeba dostarczać powtórnie lub w sposób inny, niż podano w zamówieniu, kupujący ma obowiązek zapłacenia kosztów związanych z powtórnym doręczeniem towaru, ewent. koszty związane z innym sposobem doręczania.

11. Przy odbiorze towaru od przewoźnika, kupujący ma obowiązek sprawdzenia, czy opakowanie towaru nie jest uszkodzone, jakiekolwiek wad powinien bezzwłocznie zgłosić przewoźnikowi. W przypadku dopatrzenia się naruszenia opakowania świadczącego o nieuzasadnionej ingerencji w zawartość przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

12. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mailowy kupującego.

13. Kupujący nabywa prawo własności do towaru wraz z zapłaceniem całej ceny kupna za towar, łącznie z kosztami dostawy, przy czym najwcześniej z chwilą odbioru towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie czy utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą gdy kupujący miał obowiązek odebrania towaru, jednak sprzecznie z umową kupna-sprzedaży nie uczynił tego.

 

VI

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza ramami swojej działalności gospodarczej jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

• od dnia odbioru towaru,

• od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części

• od dnia odbioru pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzana dostawa towaru.

3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej:

• świadczenia usług, jeśli zrealizowano je zgodnie z jego uprzednią zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i sprzedający przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma on prawa do odstąpienia od umowy,

• dostawy towaru lub realizacji usługi, których cena jest zależna od odchyleń na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedającego i do którego może dojść w ciągu okresu na odstąpienie od umowy,

• dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli sprzedającego,

• dostawy towaru, który został opracowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,

• dostawy towaru, który podlega szybkiemu zepsuciu, jak również towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,

• dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i z przyczyn higienicznych nie można go zwrócić,

• dostawy nagrania dźwięku lub obrazu bądź programu komputerowego, jeśli naruszono ich oryginalne opakowanie,

• dostawy gazet, periodyków lub czasopism,

• dostawy treści cyfrowej, jeśli nie została ona dostarczona na nośniku materialnym i dostarczono ją przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a sprzedający przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma on prawa do odstąpienia od umowy,

• w pozostałych przypadkach podanych w § 1837 kodeksu cywilnego.

4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie na odstąpienie od umowy.

5. Do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący może skorzystać z przygotowanego przez sprzedającego formularza wzoru odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży kupujący wysyła na adres e-mail lub adres do doręczeń sprzedającego, podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedający bezzwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrócenia sprzedającemu towaru do 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również w przypadku gdy towar z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócony standardową drogą pocztową.

7. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający bezzwłocznie, najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy, zwróci mu, w takiej samej formie, wszystkie środki pieniężne, które od niego otrzymał, łącznie z kosztami dostawy. Sprzedający otrzymane środki pieniężne zwraca kupującemu w inny sposób tylko wtedy gdy kupujący się na to zgodził i jeśli nie spowoduje to powstania po jego stronie dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez sprzedającego, sprzedający zwraca kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

9. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie ma obowiązku zwracania mu otrzymanych środków pieniężnych zanim kupujący nie przekaże mu towaru lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

10. Kupujący musi zwrócić sprzedającemu towar w stanie nieuszkodzonym, niezużytym i niezanieczyszczonym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Roszczenie odszkodowawcze powstałe w odniesieniu do towaru, sprzedający jest upoważniony jednostronnie zaliczyć na poczet roszczeń kupującego związanych ze zwrotem ceny kupna.

11. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub kiedy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję bądź import towaru. Sprzedający informuje bezzwłocznie kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, wszystkie środki pieniężne, łącznie z kosztami dostawy, które od niego na podstawie umowy odebrał, przy zachowaniu tego samego sposobu lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII

Prawa z tytułu wadliwej realizacji zamówienia

1. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar w momencie odbioru nie ma wad. Sprzedający gwarantuje kupującemu zwłaszcza, że w czasie gdy kupujący odebrał towar:

• towar posiada właściwości uzgodnione przez strony, a jeśli brakuje uzgodnień, to posiada on takie właściwości, które sprzedający lub producent opisali lub których kupujący spodziewał się ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklamy,

• towar nadaje się do celu, którego zastosowanie sprzedający podaje lub do którego towar tego rodzaju jest zazwyczaj używany,

• towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce bądź wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone na podstawie próbki bądź wzoru,

• towar ma odpowiednią ilość, stopień lub wagę i

• towar spełnia wymagania przepisów prawa.

2. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru przez kupującego, przyjmuje się, że towar był wadliwy już w chwili jego odbioru. Kupujący może skorzystać z prawa związanego z wadą. która wystąpi w artykułach konsumpcyjnych, przez dwadzieścia cztery miesiące od odbioru [towaru]. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego po cenie niższej w odniesieniu do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, w przypadku zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowanie, w przypadku towaru używanego w odniesieniu do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towar miał przy odbiorze przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady kupujący może przedstawić sprzedającemu reklamację i domagać się:

• wymiany na nowy towar,

• naprawy towaru,

• odpowiedniego rabatu od ceny kupna,

• odstąpienia od umowy.

4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,

• jeśli towar wykazuje istotną wadę,

• jeśli towaru po naprawie nie można należycie używać z uwagi na występującą wadę bądź wady,

• przy większej ilości wad towaru.

5. Sprzedający ma obowiązek przyjęcia reklamacji w którymkolwiek zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedający ma obowiązek wydania pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z prawa, co jest przedmiotem reklamacji i jakiego sposobu rozwiązania sprawy reklamacji żąda kupujący, jak również potwierdzenia dotyczącego daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, łącznie z potwierdzeniem przeprowadzenia naprawy i czasu jej trwania, ewentualnie pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

6. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik decyduje o reklamacji od razu, w złożonych przypadkach do trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się okresu potrzebnego na fachową ocenę wady, stosownie do rodzaju danego produktu lub usługi. Reklamacja, łącznie z usunięciem wady, musi zostać rozpatrzona bezzwłocznie, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia, o ile sprzedający i kupujący nie uzgodnią dłuższego terminu. Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za znaczące naruszenie umowy i kupujący ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Za chwilę zgłoszenia reklamacji uważa się moment, gdy przejaw woli kupującego (skorzystanie z prawa związanego z wadliwą realizacją umowy) dojdzie do sprzedającego.

7. Sprzedający informuje pisemnie kupującego o wyniku reklamacji.

8. Prawo z tytułu wadliwej realizacji umowy nie przysługuje kupującemu, jeśli kupujący przed odebraniem towaru wiedział, że towar posiada wadę lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący ma prawo do rekompensaty poniesionych kosztów powstałych w związku z realizacją reklamacji. Z prawa tego kupujący może skorzystać u sprzedającego w terminie do jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.

10. Wybór sposobu reklamacji leży po stronie kupującego.

11. Prawa i obowiązki obu stron odnośnie do praw związanych z wadliwą realizacją umowy podlegają § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawie nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta.

 

VIII

Doręczanie korespondencji

1. Strony umowy mogą doręczać sobie wzajemnie korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Sprzedający doręcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Instytucją właściwą dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z tytułu umowy kupna-sprzedaży jest Czeska Inspekcja Handlowa [Česká obchodní inspekce], z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ [REGON]: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platformę do rozwiązywania sporów on-line znajdującą się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odrmożna wykorzystać do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedającym i kupującym z tytułu umowy kupna-sprzedaży.

2. Europejskie centrum konsumenckie Republika Czeska [Evropské spotřebitelské centrum Česká republika], z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz to jest punktem kontaktowym zgodnym z rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

3. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji prowadzi odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w wyznaczonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta.

 

X

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy sprzedającym i kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeśli relacje oparte na umowie kupna-sprzedaży obejmują element międzynarodowy, to strony uzgadniają, że relacje podlegają prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający nie jest w odniesieniu do kupującego zobowiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisu 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu handlowego.

3. Wszystkie prawa do strony internetowej sprzedającego, zwłaszcza prawa autorskie do treści, łącznie z rozplanowaniem strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo i pozostałej treści i elementów, przysługują sprzedającemu. Zabrania się kopiowania, modyfikacji i stosowania innych metod korzystania ze strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedającego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek ingerencji osób trzecich w sklep internetowym lub w konsekwencji jego użytkowania sprzecznie z przeznaczeniem. Kupujący nie może podczas użytkowania sklepu internetowego stosować procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na eksploatację ww. i nie może wykonywać żadnej działalności, która mogłaby umożliwiać jemu lub osobom trzecim bezprawne ingerencje czy bezprawne wykorzystanie wyposażenia programowego bądź innych elementów tworzących sklep internetowy czy jego część bądź wyposażenie programowe w sposób, który byłby sprzeczny z przeznaczeniem czy celem sklepu.

5. Niniejszym Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmian okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

6. Umowa kupna-sprzedaży łącznie z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Treść warunków handlowych sprzedający może zmieniać i uzupełniać. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe przez czas obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

8. Załącznikiem warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 24.5.2018

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.